Ton van Oostrum        Expertise   wetgeving en beleid   arbo en verzuim            

Expertise wetgeving en beleid arbo en verzuim


De toekomst van de Zorg voor werkend Nederland  

Ik parafraseer een deel van het verslag van Falke & Verbaan

Op 29 juni 2015 vond het symposium plaats over de toekomst van arbeidsgerelateerde zorg. Dit naar aanleiding van kabinetsplannen voor meer betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij preventie en bedrijfsgezondheidszorg, zoals de concept-arbowetswijziging, die in het najaar door de Tweede Kamer behandeld gaat worden. Brancheorganisaties, arbodienstverleners en beleidsmakersnamen deel om ontwikkelingen op dit thema met elkaar te delen en meningen over de toekomst hiervan uit te wisselen. Drie sprekers hebben in het sfeervolle Arsenaal presentaties en een panel onder leiding van Reijer Pille, directeur van Falke & Verbaan, verzorgd om inzicht te geven in wat men kan verwachten vand e toekomst van arbeidsgerelateerde zorg; vanuit het politieke standpunt, het perspectief van de verzekeringswereld en het oogpunt van de werkgever: Ton van Oostrum, oud-beleidsmedewerker Ministerie SZW en freelance adviseur, Bianca de Klerk van UNETO-VNI Verzekeringen en Hendrik Jan van Pelt van ENgage Werkgeversadvies.


Ton van Oostrum: Toekomst kent onzekerheden, partijen hebben zelf ontwikkelingen in de hand

Vanaf 2005 is er in de politiek op het gebied van het arbostelsel veel veranderd. Gaandeweg is
de positie van de bedrijfsarts onder druk komen te staan. En ook zijn arbeidsorganisaties steeds meer zelf gaan sturen aan preventie en verzuimbegeleiding.
Op basis van o.a. een SER-advies heeft het Kabinet in januari 2015 besloten om het stelsel niet te
wijzigen, maar concrete verbetermaatregelen te treffen. Die zijn gericht op versterking van de betrokkenheid
van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening en de preventie. Het ministerie zal daarvoor steun geven aan initiatieven van sociale partners in sectoren en regio's.

En er komt wetgeving. Een vrije toegankelijkheid van de bedrijfsarts voor alle werknemers wordt zeker gesteld. In hun contracten moeten werkgevers en arbodienstverleners duidelijke afspraken maken. Denk aan een second opinion bij een bedrijfsarts onafhankelijk van de bedrijfsarts in eerste aanleg. 

Daarnaast heeft de Tweede Kamercommissie voor SZW vrijwel unaniem gesteld het MKB te willen ontlasten wat betreft twee jaar loondoorbetaling bij ziekte. Minister Asscher wil een oplossing met oog voor: werkgelegenheid en baanzekerheid; arbeidskosten; maatschappelijk en politiek draagvlak; en collectieve lasten. Zo'n oplossing is niet snel voorhanden.

Er is een zekerheid: zie een van mijn sheets.